REGULAMENT „BINGO ROMÂNIA”

 

REGULAMENTUL

ROMÂNIA

 

 

SECŢIUNEA 1 – ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 

1.1. Organizatorul
campaniei promoţionale BINGO ROMÂNIA” (denumită în continuare „Campania”) este S.C. ADVANCED BINGO SYSTEM S.R.L., cu sediul social în Sat Ciofliceni, Com. Snagov, Şos. Ciofliceni,
Nr. 185, Cam. 109, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J23/606/2012, Cod Unic de Înregistrare 29892323, înregistrat ca
operator de date cu caracter personal sub nr. 23235, reprezentată
legal prin – Administrator (denumit în continuare „Organizatorul”).

 

1.2.   Campania se va derula în condiţiile
menţionate în prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul”),
fiind obligatoriu pentru toţi participanţii la Campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica
Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, dar nu înainte de a anunţa
publicul, cu cel puţin o zi înaintea intrării în vigoare. Modificarea nu va
afecta în niciun mod drepturile participanţilor deja câştigate până la data
intervenirii modificării.

 

SECŢIUNEA 2 – TEMEIUL LEGAL

 

2.1. Prezenta Campanie se
desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Art. 11 lit c) din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi are drept
scop creşterea numărului de clienţi.

 

SECŢIUNEA 3 – PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

    

3.1. Promoţia se va desfăşura în perioada 03 iunie 2013 – 31 mai 2014 (inclusiv) în toate Agenţiile şi punctele de vânzare – de joc „BINGO ROMÂNIA” ale Organizatorului.

3.2. Orice solicitare de participare după data de 31
mai 2014 nu va fi luată în considerare.

 

SECŢIUNEA 4 – DREPTUL ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

 

4.1. Prezenta Promoţie se adresează persoanelor fizice cu vârsta de cel puţin 18
ani, care achiziţionează bilete de joc, valabile pentru partida curentă de joc, din
cursul săptămânii în care se participă la promoţie şi care
respectă termenii şi condiţiile
prezentului Regulament (denumite în continuare Participant / Participanţi).

4.2. Nu sunt eligibili la prezenta Promoţie
angajaţii Organizatorului şi/sau orice alte persoane care au legatură directă
cu prezenta promoţie, precum şi membrii familiilor acestora (părinţi/fraţi/surori,
soţ/soţie, copii).

4.3. Prin participarea la Promoţie, Participanţii
declară că au luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului, acceptă termenii
şi condiţiile stipulate în Regulament şi se obligă la respectarea acestora.

4.4. Orice Participant care îndeplineşte condiţiile din
prezentul Regulament va putea participa la această Campanie şi la cererea
scrisă către Organizator i se va trimite în mod gratuit un exemplar din
prezentul Regulament, care este disponibil în mod gratuit şi în Agenţiile
Organizatorului, precum şi pe site-ul www.superbingo.info. Cu toate acestea,
pentru ca participarea unei persoane la Promoţie să fie considerată validă,
toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament trebuie îndeplinite
cumulativ şi aceasta să nu fi trimis Organizatorului o cerere în scris, prin care
îl anunţă că nu doreşte să participe la eveniment.

 

SECŢIUNEA 5 – CONDIŢII DE
VALIDARE

 

5.1. Pentru ca un Participant să fie validat câştigător al unuia dintre
premiile constituite de Organizator pentru fiecare ediţie de joc (emisiune
televizată), trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

5.1.1.  Să fie
respectate dispoziţiile prevăzute de Secţiunile 3 şi respectiv 4.

5.1.2. Talonul gratuit sau biletul necâştigător extras
să fie valid, să conţină toate elementele de securitate şi
să nu fie deteriorat, rupt etc. În acest sens, se reţine că Participanţii poartă întreaga
răspundere pentru orice neconcordanţă în completarea eronată a datelor de
identificare solicitate de rubricile pre-tipărite pe verso talonului gratuit  sau biletului necâştigător.

5.1.3. Datele înscrise pe talonul gratuit/biletul necâştigător să fie corecte
şi lizibile (nume, prenume, număr de telefon, judeţ), iar prin completarea şi depunerea biletelor necâştigătoare/taloanelor gratuite în
urnele special amenajate, Participanţii îşi dau
acordul expres asupra prelucrării de
către Organizator a datelor cu caracter personal.

5.1.4. Nici o
reclamaţie ulterioară asupra aspectelor menţionate la alin. 5.1.2. şi 5.1.3. nu vor fi luate în considerare de Organizator.

5.1.5. Pentru fiecare ediţie de joc, desfăşurarea
promoţiei „BINGO ROMÂNIA” este supravegheată de aceeaşi Comisie de
validare desemnată
de Organizator,
conform Regulamentului de joc al
Organizatorului, document aprobat de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

5.1.6. Comisia
de validare a premiilor constituită pentru fiecare ediţie de joc (emisiune televizată),
va întocmi un proces verbal care va cuprinde numărul şi valoarea premiilor
promoţionale stabilite şi acordate de Organizator.

 

SECŢIUNEA 6 – ACORDATE ŞI
DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

6.1. Promoţia „BINGO ROMÂNIA” are două categorii de premii, după cum urmează:

 

6.1.1. Promoţia RĂZUIEŞTE ŞI CÂŞTIGĂ”     

 

6.1.1.1. Mecanismul
constă în acordarea posibilităţii tuturor Participanţilor ce îndeplinesc
cumulativ condiţiile prevăzute la Secţiunea 3 şi respectiv Secţiunea 4, de a
câştiga premiile ce sunt menţionate la Secţiunea 6, prin înmânarea unui talon
gratuit răzuibil tuturor Participanţilor care
achiziţionează o serie de trei bilete de joc valabile pentru ediţia curentă de joc.

6.1.1.2. Participantul
răzuieşte zona respectivă şi află dacă este
câştigătorul unui premiu instant, conform casetei răzuibilă sau participă pe baza codului unic de identificare înscris în
zona răzuibilă, la extragerea „Marelui
premiu – 1 Autoturism”, conform Art. 6.1.1.6.

6.1.1.3. Pentru desfăşurarea Promoţiei vor fi tiparite, în cadrul fiecărui Top de bilete de joc
(pe un interval de bilete de la 1 la 2.100.000, grupate în serii de trei
bilete) un număr de 700.000 bucăţi de
răzuibile,
care vor fi repartizate în fiecare Agenţie sau
punct de vânzare a biletelor de joc ale Organizatorului. Numărul taloanelor gratuite răzuibile
alocate pe fiecare Agenţie sau punct de vânzare a biletelor de joc „BINGO ROMÂNIA” va fi stabilit prin decizia unilaterală a
Organizatorului şi va fi declarat valid, doar în situaţia în care achiziţia
acestora de către Participant a fost exclusivă în cadrul programului de vânzare
al biletelor de joc stabilit de Organizator, pentru săptămâna în care acestea
se pun în vânzare.

6.1.1.4. Premiile instant, oferite de Organizator sunt:

§  premii promoţionale, fiecare premiu constând în câştigarea unei
serii de bilete de joc în valoare de 9,60 ;

§  premii promoţionale, fiecare premiu constând în câştigarea
a două serii de
bilete de joc în valoare de 19,20 lei;

§  premii promoţionale, fiecare premiu constând în câştigarea sumei de
50,00 lei;

§  premii promoţionale, fiecare premiu constând în câştigarea sumei de
100,00 lei;

§  premii promoţionale, fiecare premiu constând în câştigarea sumei de
200,00 lei.

6.1.1.5. Totalul
premiilor instant ce se vor acorda în cadrul
unui top de bilete de joc, respectiv pe
intervalul de la 1 la 2.100.000 bilete de joc, este de 3.500 de premii.

6.1.1.6. Marele Premiu1 Autoturismva fi acordat de Organizator prin extragerea unui talon gratuit răzuibil
ce conţine un cod unic de identificare,
cu ajutorul unei aplicaţii electronice, în cadrul emisiunii
televizate a Organizatorului. Pentru o
mai bună înţelegere, facem precizarea că pentru câştigarea Marelui Premiu participă
doar taloanele gratuite răzuibile care au inserate un cod unic alfanumeric şi care nu au
beneficiat de premii instant. Modul de extragere a
codului unic de identificare va fi stabilit prin decizia Organizatorului, înaintea fiecărei ediţii de joc.

6.1.1.7. Câştigătorii premiilor
instant se vor determina astfel:

§
Posesorii taloanelor gratuite
răzuibile, conţinând mesajul premiilor menţionate la subpct. 6.1.1.4. din prezentul Regulament, sunt câştigătorii premiilor instant.

§
Îndeplinirea condiţiilor de
către Participant a dispoziţiilor prevăzute de Secţiunea 4 şi respectiv 6,
precum şi prezentarea actelor de identitate în original (CI / BI).

6.1.1.8. Decontarea premiilor instant se va face de către Organizator, la data câştigării premiului, dar nu mai târziu de ziua închiderii vânzărilor de bilete pentru ediţia în curs şi doar în baza talonului gratuit răzuibil câştigător,
a actului de identitate în original. Nerespectarea
de către câştigător a termenului de decontare atrage anularea premiului.

6.1.1.9. Câştigătorii celorlalte premii se vor determina astfel:

§  Posesorii taloanelor gratuite răzuibile ce conţin
unic de identificare, aşa cum este descris la subpct. 6.1.1.6. din prezentul Regulament.

§  Îndeplinirea condiţiilor de către Participant a dispoziţiilor prevăzute
de Secţiunea 4 şi respectiv 6 din Regulament.

6.1.1.10. Ridicarea premiului câştigat, ca urmare a extragerii codului unic de
identificare, respectiv autoturismul sau alte bunuri mobile sau imobile, se va face în
termen de 48 de ore de la  revendicarea  premiului de către câştigător.

 

6.2.1. Promoţia BILETELOR ŞI TALOANELOR
NECÂŞTIGĂTOARE”

 

6.2.1.1. După terminarea ediţiei de joc televizat sunt declarate nule taloanele gratuite răzuibile şi biletele de participare la joc care nu au
fost premiate. Organizatorul stabileşte, prin Regulament, participarea biletelor de joc
declarate necâştigătoare şi a taloanelor gratuite răzuibile necâştigătoare de la partidele precedente încheiate, la extragerile promoţionale din
partida următoare, cu condiţia completării de către Participanţi a datelor cu caracter personal de identificare, prevăzute în prezentul Regulament.

Pentru prima ediţie
de joc, respectiv 16.03.2013, organizatorul, având în vedere că nu există ediţie
de joc precedentă, va tipări şi pune la dispoziţia jucătorilor, gratuit şi pe
cheltuiala proprie, patru taloane gratuite la fiecare serie de trei bilete achiziţionate
şi care au pe verso o casetă în care jucătorul îşi va trece datele de
identificare, asemenea tuturor taloanelor gratuite răzuibile sau biletelor
necâştigătoare.

Mecanismul de
acordare a premiilor promoţionale va fi identic pentru prima ediţie, ca şi
pentru cele următoare, toate regulile stabilite prin prezentul Regulament
pentru celelalte ediţii de joc sunt valabile şi pentru prima ediţie, cu singura
menţiune că extragerile din urne se vor face din aceste serii de taloane
gratuite, ataşate fiecărei serii de bilete achiziţionate.

6.2.1.2. Emisiunea televizată a jocului constă în efectuarea ediţiei de bingo propriu-zise, în extragerea de taloane gratuite şi/sau bilete de participare la joc necâştigătoare,
alte evenimente artistice, probe,
întreceri stabilite de Organizator.

6.2.1.3. Înainte de începerea fiecărei ediţii televizate, în prezenţa Comisiei, vor fi introduse biletele de participare necâştigătoare / taloanele gratuite colectate,
în urnele special amplasate de Organizator în sala de joc.
Astfel, Organizatorul va colecta toate biletele
de participare necâştigătoare / taloanele gratuite din urnele din Agenţiile
şi punctele de vânzare a biletelor de joc; acestea vor rămâne sigilate până la
momentul ediţiei de joc, când vor fi desigilate în prezenţa Comisiei şi se vor
realiza extragerile.

6.2.1.4. Extragerile de taloane gratuite / bilete de participare necâştigătoare se
efectuează din urnele corespunzătoare judeţelor participante. Extragerile aferente
unei ediţii se stabilesc de către Organizator şi sunt menţionate în procesul verbal întocmit de Comisia de validare a
premiilor.

6.2.1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a alege modul de acordare a
premiilor promoţionale, numărul şi valoarea extragerilor de taloane răzuibile gratuite şi bilete de participare necâştigătoare. Toate aceste elemente
vor fi menţionate în decizia Organizatorului înaintea fiecărei ediţii de joc. Principalele categorii de premii promoţionale acordate în urma jocului de bingo
sau a extragerilor de taloane
răzuibile
gratuite
şi bilete de participare necâştigătoare sunt:

(A) Premiile în sume fixe sunt
acordate
prin intermediul extragerilor directe de taloane gratuite şi/sau bilete
de participare necâştigătoare.

(B) Premiile în sume variabile sunt acordate posesorilor biletelor de participare necâştigătoare sau taloanelor gratuite necâştigătoare din ediţiile precedente, dintre cele extrase din
urne; atribuirea premiilor se face în urma apelurilor telefonice în direct, efectuate de Organizator prin intermediul liniilor
telefonice, urmând a atribui Participanţilor
un premiu stabilit de Organizator, înainte de începerea partidei. Aceste premii se vor acorda fără a se solicita participanţilor răspunsuri la întrebări de cultură
generală, inteligenţă sau perspicacitate şi nu presupun taxe suplimentare de participare. Validarea
câştigului de către Organizator este condiţionată de deţinerea
de către Participant a cel puţin unui bilet valabil
la ediţia de joc curentă. În situaţia în care
Participantul apelat
în direct de către
Organizator nu răspunde
la apelul telefonic sau nu deţine cel puţin un bilet de participare valid la ediţia curentă, acesta va putea primi un premiu
de consolare, a cărui cuantum va fi stabilit prin decizia Organizatorului. Organizatorul nu va deconta premii pentru biletele de participare necâştigătoare şi taloanele gratuite, completate cu date de identificare ale minorilor.

(C) Alte premii acordate la joculBINGO ROMÂNIA”, conform prezentului Regulament şi normelor legale în
vigoare. Mecanismul de acordare a premiilor telefonice va fi stabilit prin decizia Organizatorului, înaintea fiecărei ediţii de joc.

 

6.2.1.6. Câştigătorii premiilor au obligaţia să îşi revendice câştigurile în termen de maximum 7 (şapte) zile calendaristice de la data
validării premiilor. Revendicarea  premiilor
se poate face prin intermediul Departamentului
Call Center, la numărul de telefon 021.9557 sau la punctele de lucru ale
Organizatorului
.

6.2.1.7. Premiile
promoţionale acordate pe baza taloanelor gratuite sau a biletelor necâştigătoare se vor putea deconta exclusiv Participantului care face dovada deţineriia cel puţin
unui bilet valabil pentru ediţia curentă de joc.

6.2.1.8. Decontarea premiilor se face în baza actului de identitate în original al câştigătorului. Datele de
identificare ale câştigătorului trebuie să corespundă întocmai cu cele inserate
pe biletul necâştigător/talonul gratuit, validat.

6.2.1.9. Decontarea
premiilor se poate face şi pe bază de procură specială notarială.

6.2.1.10. Decontarea premiilor câştigate, ca urmare a promoţiei taloanelor gratuite sau a biletelor necâştigătoare, se va face în termen de
48 de ore de la revendicarea premiului.

SECŢIUNEA 7 – IMPOZITE ŞI TAXE

 

7.1. Organizatorul poate acorda premii speciale care pot consta în: , bunuri mobile – aparate de uz casnic şi gospodăresc, autoturisme, excursii în ţară şi
străinătate, bunuri imobile – apartamente sau garsoniere, bilete de participare la joc pentru ediţiile următoare şi alte premii permise de legislaţia în vigoare.

7.2. În înţelesul prezentului
Regulament valoarea premiilor în bani este brută. Impozitul datorat Bugetului
de stat de către câştigători va fi reţinut de către Organizator conform
legislaţiei în vigoare prin stopaj la sursă. În cazul premiilor sub forma
bunurilor mobile – aparate de uz casnic şi gospodăresc, autoturisme, excursii
în ţară şi străinătate; bunuri imobile – apartamente sau garsoniere, valoarea
premiilor este netă.

 

SECŢIUNEA 8 – LITIGII – RECLAMAŢII

 

8.1. Organizatorul nu îşi asumă
responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate
în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

8.2. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu
vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiul Participantului câştigător
considerat valid în
conformitate cu prevederile Regulamentului. Din
momentul primirii premiului de către Participant, Organizatorul este eliberat de orice obligaţie faţă de Participantul câştigător.

8.3.
Eventualele reclamaţii sau sesizări legate de derularea Promoţiei „BINGO ROMÂNIA” se vor putea transmite la adresa din Sat Ciofliceni, Com. Snagov, Şos.
Ciofliceni, Nr. 185, Cam. 109, Jud. Ilfov pe durata derulării Promoţiei. De
asemenea, contestaţiile referitoare la extrageri se pot transmite la aceeaşi
adresă, în maximum 5 zile de la data publicării listei cu numele câştigătorilor.

8.4. În cazul unor divergenţe apărute între
Organizator şi Participanţii la Promoţia „BINGO ROMÂNIA”, acestea vor fi soluţionate pe cale
amiabilă, în caz contrar, părţile implicate se pot adresa spre soluţionare
instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

8.5. În
cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a întrunit condiţiile de validare, de participare
stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula oricând
drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să
datoreze vreo despăgubire
sau plată respectivului câştigător. În cazul în care
Organizatorul constată
asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile
aferente suportate de Organizator în legătură cu acesta.

         

SECŢIUNEA
9 – FORŢĂ MAJORĂ

 

9.1.
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu
poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea
Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune
pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate
prin Regulament. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total
sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul
va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru
perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

         

SECŢIUNEA 10 – CONFIDENŢIALITATEA DATELOR ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

 

10.1. Participarea la această Promoţie prezumă
cunoaşterea Regulamentului şi acordul Participantului pentru clauzele acestuia,
având în vedere că i s-a transmis un exemplar din acest Regulament sau l-a
găsit pe site-ul Organizatorului şi nu a notificat Organizatorului că nu
doreşte să participe la Promoţie. Tuturor Participanţilor le sunt garantate
drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la
acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul la opozabilitate,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa
justiţiei.

10.2. Organizatorul este operator de date cu caracter
personal înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter
personal cu nr. 23235.

10.3. Participanţii
au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o
solicitare pe durata Campaniei, confirmarea faptului că datele care îi privesc
sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune
la folosirea acestora în orice moment, cu excepţia cazurilor în care există
dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o
cerere scrisă adresată ORGANIZATORULUI, ştergerea sau actualizarea datelor
personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001. În vederea
exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va trimite o cerere
scrisă, datată şi semnată, către Organizator, la adresa sediului social.

10.4. Datele personale
ale câştigătorilor vor ramane în înregistrările contabile ale Organizatorului
conform legislaţiei fiscale în vigoare.

10.5. De asemenea, participanţii sunt de acord ca numele şi adresa lor să fie
publicate pe Site-ul Organizatorului, fără alte obligaţii.

10.6. Prin participarea la promoţie, Participanţii sunt de acord pentru folosirea rezultatelor
participării la promoţie, în direct, în cadrul emisiunii, a momentului
decontării premiilor susmenţionate în orice
manifestare publicitară/campanie de promovare, organizată de Organizatorşi sunt de
acord cu folosirea imaginii/vocii pentru promovarea în continuare a jocului de noroc, respectiv, pentru promovarea oricărei mărci
folosită de Organizator. Toate materialele publicitare, înregistrate în timpul
sau cu ocazia derulării promoţiei pentru activităţi promoţionale, în condiţiile susmenţionate, rezultate în urma desfăşurării promoţiei
devin exclusiv şi de drept, proprietatea Organizatorului fără alte obligaţii sau plăţi faţă de
participanţi, cu toate drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare
informaţii conţinute).

 

SECŢIUNEA 11 – DIVERSE

 

11.1. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din
prezentul regulament este finală şi
obligatorie pentru Participanţi.
Astfel, prin participarea la
Promoţia
BINGO
ROMÂNIA”
,
Participantul declară pe proprie răspundere că are împliniţi 18 ani, că a citit,
a înţeles şi este pe deplin de
acord cu dispoziţiile prezentului Regulament.

11.2. Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a modifica sau schimbă
prezentul Regulament, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul
regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după
anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări. Actul adiţional va fi
făcut public pe www.superbingo.info

11.3. Varianta Regulamentului din data de 12.06.2013
reprezintă o revizie a Regulamentului Promoţiei „BINGO ROMÂNIA” emis de Organizator şi autentificat de Biroul Notarului
Public “Leanca Maria” sub nr. 489 / 03.06.2013